Preprava

ADR cesta

Bezpečnostný poradca ADR

  • výkon funkcie bezpečnostného poradcu ADR pre odosielateľov, dopravcov a príjemcov  nebezpečných vecí (oprávnenie od MDPT SR č.0084)

rozsah poradenstva

RID železnica

Bezpečnostný poradca RID

  • výkon funkcie bezpečnostného poradcu RID pre odosielateľov, dopravcov a príjemcov  nebezpečných vecí (oprávnenie od MD ČR č.267)

rozsah poradenstva

ICAO/IATA letecká preprava

  • poradenstvo a výklad požiadaviek pre prepravu nebezpečných vecí leteckou dopravou podľa pravidiel ICAO/IATA území SR, ako aj ostatných krajín dohody ICAO/IATA podľa požiadaviek klienta.

rozsah poradenstva

·         Od 1.1.2003 musí mať každá organizácia (podnikateľský subjekt), vykonávajúca prepravu, nakládku, balenie a plnenie, alebo vykládku nebezpečných vecí na území SR a ostatných štátov dohody ADR, vymenovaného bezpečnostného poradcu, osobu poskytujúcu kvalifikované poradenstvo a výklad ustanovení tejto dohody.

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug