cz

Chemické poradenstvo

  • komplexné poradenstvo v oblasti chemickej legislatívy pri uvádzaní chemických látok  a zmesí na trh pre výrobcov, dovozcov a distribútorov
  • klasifikácia chemických látok a zmesí podľa platnej legislatívy
  • označovanie chemických látok a zmesí podľa platnej legislatívy (etiketa)
  • audit súladu uvádzania chemických látok a zmesí na trh

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug