cz

CLP

  • poradenstvo pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a chemických zmesí v EÚ pre oblasť ich uvádzania na trh podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (tzv. CLP)

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug