cz

ADR cesta

Bezpečnostný poradca ADR

 • výkon funkcie bezpečnostného poradcu ADR pre odosielateľov, dopravcov a príjemcov  nebezpečných vecí (oprávnenie od MDPT SR č.0084)

rozsah poradenstva

 • úvodná analýza prepravy nebezpečných vecí
 • manuál ADR
 • školenia ADR (vrátane školenia iných ako vodičov podľa bodu 8.2.3 ADR)
 • prevodník medzi UN kódmi a katalógovými číslami odpadov (pri preprave nebezpečných odpadov)
 • každoročne opakovaný interný audit zameraný na kontrolu dodržiavania stanovených požiadaviek ADR
 • informačný a poradenský servis v oblasti ADR
 • návrhy zmien a opatrení na uvedenie firmy do súladu s požiadavkami ADR

Poradenstvo a školenia

 • poradenstvo a výklad požiadaviek Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR pri preprave nebezpečných vecí (aj odpadov) na území SR a ČR, ako aj ostatných krajín dohody  podľa požiadaviek klienta
 • školenia ADR (vrátane školenia iných ako vodičov podľa bodu 8.2.3 ADR)

Prečo ADR služby?

 • Od 1.1.2003 musí mať každá organizácia (podnikateľský subjekt), vykonávajúca prepravu, nakládku, balenie a plnenie, alebo vykládku nebezpečných vecí na území SR a ostatných štátov dohody ADR, vymenovaného bezpečnostného poradcu, osobu poskytujúcu kvalifikované poradenstvo a výklad ustanovení tejto dohody.
 • Za nedodržanie a porušenie povinností ustanovených touto dohodou možno uložiť sankcie do výšky  6638 EUR. 

·         Od 1.1.2003 musí mať každá organizácia (podnikateľský subjekt), vykonávajúca prepravu, nakládku, balenie a plnenie, alebo vykládku nebezpečných vecí na území SR a ostatných štátov dohody ADR, vymenovaného bezpečnostného poradcu, osobu poskytujúcu kvalifikované poradenstvo a výklad ustanovení tejto dohody.

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug