Etiketa

  • spracovanie etikety chemickej zmesi, príp. látky, v súlade so všetkými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami, ktoré sa vzťahujú na daný výrobok (napr. chemický  zákon, biocídny zákon, zákon o obaloch, ADR/RID preprava, zákon o ochrane spotrebiteľa atď.)
  • audit súladu spracovaných etikiet s legislatívou

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug