cz

Ochrana vôd

 • havarijné plány na ochranu vôd
 • manipulačno-prevádzkový poriadok kanalizácie
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej vodnej správy
 • skúšky tesnosti nádrží
 • výkon vodohospodára v oblasti nakladania s nebezpečnými látkami
 • poradenstvo v rozsahu ochrany vôd
 • kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • ročné hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
 • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
 • poradenstvo v rozsahu ochrany ovzdušia
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug