EIA

(posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

  • vypracovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  • vypracovanie správy o hodnotení podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  • poradenstvo a zastupovanie klienta pred orgánmi št. správy v posudzovaní vplyvov na ŽP, ako aj dotknutými subjektmi
  • kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
  • ročné hlásenia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
  • vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia
  • vybavenie súhlasov od orgánov štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
  • poradenstvo v rozsahu ochrany ovzdušia
S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug