cz

RID železnica

Bezpečnostný poradca RID

 • výkon funkcie bezpečnostného poradcu RID pre odosielateľov, dopravcov a príjemcov  nebezpečných vecí (oprávnenie od MD ČR č.267)

rozsah poradenstva

 • úvodná analýza prepravy nebezpečných vecí
 • manuál RID
 • školenia RID
 • prevodník medzi UN kódmi a katalógovými číslami odpadov (pri preprave nebezpečných odpadov)
 • každoročne opakovaný interný audit zameraný na kontrolu dodržiavania stanovených požiadaviek RID
 • informačný a poradenský servis v oblasti RID
 • návrhy zmien a opatrení na uvedenie firmy do súladu s požiadavkami RID

Poradenstvo

 • poradenstvo a výklad požiadaviek Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru – RID pri preprave nebezpečných vecí (aj odpadov) na území SR a ČR, ako aj ostatných krajín dohody COTIF podľa požiadaviek klienta.   
 • Školenia RID

Prečo RID služby?

 • Od 1.1.2003 musí mať každá organizácia (podnikateľský subjekt), vykonávajúca prepravu, nakládku, balenie a plnenie, alebo vykládku nebezpečných vecí na území SR a ostatných štátov dohody COTIF, vymenovaného bezpečnostného poradcu, osobu poskytujúcu kvalifikované poradenstvo a výklad ustanovení tejto dohody.
 • Za nedodržanie a porušenie povinností ustanovených touto dohodou možno uložiť sankcie do výšky  20 000 EUR.

Bezpečnostný poradca RID

výkon funkcie bezpečnostného poradcu RID pre odosielateľov, dopravcov a príjemcov nebezpečných vecí (oprávnenie od MD ČR č.267)
 

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug