cz

REACH

  • poradenstvo pre výrobcov a dovozcov chemických látok a chemických zmesí v EÚ pre oblasť uvádzania chemických látok a chemických zmesí na trh v oblasti plnenia požiadaviek podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
  • predregistrácia a registrácia chemických látok na ECHA (Európskej chemickej agentúre)
  • výkon tzv. "výhradného zástupcu výrobcu mimo spoločenstva" podľa čl.8 Nariadenia ES č.1907/2006 REACH

·         spracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) chemickej látky, alebo chemickej zmesi (prípravku), pre výrobcov, distribútorov, ako aj dovozcov pre trh SR, ČR a EÚ (anglická a nemecká verzia)

·         audit súladu spracovaných kariet bezpečnostných údajov s legislatívou

S členstvom SR a ČR v Európskej únii ide ruka v ruke transpozícia chemickej legislatívy, ako aj legislatívy...
EBA s.r.o. komplexné ekologické poradenstvo - biodegradácia nebezpečných odpadov Auto...
 
Vážená spoločnosť, prostredníctvom internetu Vám predstavujeme spoločnosť  EKO-ADR, ktorá vznikla v...
Firebug