Kto je povinný vykonať klasifikáciu chemickej látky (zmesi)?

Klasifikáciu je povinný vykonať výrobca, dovozca a následný užívateľ pred jej uvedením na trh v súlade s hlavou II Nariadenia ES č.1272/2008 CLP.

Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
EBA s.r.o. Complex environmental advisory - biodegradation of hazardous waste Auto Pela, s.r.o. Waste...
Safety data sheets Product labels biocides
Firebug